• Girls' Basketball Begins--Sparta Tourney Nov. 12-17

  • Deer Friday--Friday, Nov. 16

  • Thanksgiving Break -- November 22 & 23

Emma Siegfried

Oct 11, 2018
Girls’ Golf Celebrates Seniors (Story)
May 14, 2018
Prom 2018 (Story)
Staff